top of page

Πληροφορίες και Διαδικτυακή Αίτηση

Αιρετότητα

 

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε Έλληνες και μη-Έλληνες φοιτητές από Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Πολυτεχνεία των Επιστημών Υγείας (π.χ. Ιατρική, Βιολογία, Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία, Χημεία, Χημικός Μηχανικός, Φυσική, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική, Βιοτεχνολογία, (Βιο)πληροφορική, Νοσηλευτική και άλλοι σχετικοί κλάδοι των Επιστημών της Ζωής). Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση προερχόμενοι από μεταπτυχιακό πρόγραμμα μη Βιολογικού κλάδου, θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένες βασικές γνώσεις Μοριακής Βιολογίας ή αναμένεται να το αποδείξουν εάν επιλεγούν για συνέντευξη. Για μη-Έλληνες φοιτητές, πριν από την προετοιμασία της Αίτησής σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε: 

- τη σελίδα του International Student Support Unit (στα Αγγλικά) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

- τη σελίδα του Study in Greece (στα Αγγλικά)

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε από εδώ έναν συνοπτικό Οδηγό για εισερχόμενους φοιτητές που εκδόθηκε από το ΕΚΠΑ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έγγραφα Αίτησης

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του κουμπιού Φόρμα Ηλεκτρονική Αίτησης (κάτω μέρος αυτής της σελίδας). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ*:

 • Δύο συστατικές επιστολές (γραμμένες στα Ελληνικά ή κατά προτίμηση στα Αγγλικά) οι οποίες θα σταλούν από τον εκάστοτε υπογράφοντα της συστατικής επιστολής απευθείας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: molecularbiomedicine@med.uoa.gr (και όχι @fleming.gr) πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
   

 • Φωτογραφία πορτρέτου: να ανεβάσετε στην Φόρμα Ηλεκτρονική Αίτησης. Μην ανεβάζετε πλήρη ταυτότητα ή πλήρες διαβατήριο: μόνο μια φωτογραφία με τη σωστή μορφή ταυτότητας/διαβατηρίου.​
   

 • Σύντομο Βίντεο (προαιρετικά): να ανεβάσετε στην Φόρμα Ηλεκτρονική Αίτησης. 1,5 λεπτό και λιγότερο από <200MB, στο οποίο ο υποψήφιος θα αναφέρει τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (στα Αγγλικά)
   

 • Ένα Έγγραφο: σε ένα μόνο αρχείο .pdf που θα μεταφορτωθεί στην Φόρμα Ηλεκτρονική Αίτησης, το οποίο περιέχει τα ακόλουθα έγγραφα οργανωμένα με την ακόλουθη σωστή σειρά:
   

  1. Αναλυτικό Βιογραφικό που θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την ερευνητική εμπειρία, την επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου (στα Αγγλικά).
    

  2. Επιστολή ενδιαφέροντος – Προσωπική δήλωση (1 σελίδα) όπου θα περιγράφονται οι λόγοι και τα κίνητρα που οδήγησαν τον αιτούντα να υποβάλει αίτηση στο συγκεκριμένο ΠΜΣ σε σχέση με τα ενδιαφέροντά του (στα Αγγλικά).
    

  3. Αντίγραφο Πτυχίου – Πιστοποιητικό Πτυχίου: Σε περίπτωση που ο τίτλος προπτυχιακών σπουδών δεν έχει απονεμηθεί κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση Σύμφωνα με το Ν. 1599/86, στις οποίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν ότι αναμένεται ακόμη η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και να αναφέρουν αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός στο ΠΜΣ, θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά το Επικυρωμένο αντίγραφο του Διπλώματος και την Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών την ημέρα εγγραφής του στο ΠΜΣ (τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου). Οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της αίτησης.
    

  4. Αναλυτική Βαθμολογία: Αναλυτικό αρχείο των βαθμών που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια όλων των προπτυχιακών σπουδών, υπογεγραμμένο & σφραγισμένο από το Πανεπιστήμιο, αναφέροντας την ημερομηνία απονομής.
    

  5. Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα (εάν ισχύει) τεκμηριωμένο με δίπλωμα από εκπαιδευτικό φορέα αγγλόφωνης χώρας ή από πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικών επιπέδου B2 ή ανώτερου (Toefl, IELTS, Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ή Εθνικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Πηγή Μάθησης Δίκτυο/LRN...κλπ.). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν την πλήρη γνώση της αγγλικής γλώσσας εάν επιλεγούν για συνέντευξη.
    

  6. Άλλες πληροφορίες που ο υποψήφιος πιστεύει ότι θα συμβάλουν σε μια πιο θετική, ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη άποψη από την Επιτροπή Αξιολόγησης

 

- Όλα τα προς εξέταση δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν παραληφθεί εντός της ισχύουσας προθεσμίας.
- Οι επιτυχόντες θα πρέπει
υποχρεωτικά να καταθέσουν την ημέρα της εγγραφής τους (την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου), έντυπα αντίγραφα όλων των υποστηρικτικών διακιολογητικών όπως αυτά υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, καθώς και αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους. Οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο ΠΜΣ. 

 

Κριτήρια επιλογής


Οι αιτήσεις για το ΠΜΣ θα αξιολογηθούν με βάση:

 

 • Τους βαθμούς που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, ιδίως στα θέματα που σχετίζονται άμεσα με τα μαθήματα του ΠΜΣ

 • Την επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια της προπτυχιακής διατριβής του τελευταίου έτους

 • Οποιαδήποτε πρόσφατη εργαστηριακή ή άλλη σχετική ερευνητική εμπειρία

 • Τις βασικές γνώσεις Μοριακής & Κυτταρικής Βιολογία (αποδεδειγμένα είτε μέσω σχετικών προπτυχιακών σπουδών, είτε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης)

 • Την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

 • Άλλες συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες

 • Τις συστατικές επιστολές (μπορούν να γραφτούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά) 

 • Την προσωπική συνέντευξη (στα αγγλικά) κατά την οποία οι υποψήφιοι θα κληθούν να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις τους στον τομέα της Μοριακής Βιοϊατρικής

Προθεσμίες

- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 06 Ιουλίου 2023 (πριν τις 17:00, ώρα Αθήνας).

- Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν μέσω email λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο της Πύλης Aίτησης αν έχουν επιλεγεί ή όχι για συνέντευξη με την Επιτροπή Επιλογής/Αξιολόγησης του ΠΜΣ.
- Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται συνήθως περίπου
10-14 ημέρες μετά το κλείσιμο της Πύλης Aίτησης.
- Οι συνεντεύξεις γίνονται
υποχρεωτικά αυτοπροσώπως (απαιτείται φυσική παρουσία στην Ιατρική Σχολή Αθηνών) για υποψηφίους που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή Αθηνών (Αττική) και ενδεχομένως διαδικτυακά, υπό ειδική εξέταση, για υποψήφιους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 εδώ:

ENG.jpg

(στα αγγλικά)

ΕΛ.jpg

(στα ελληνικά)

images.jpg
New Project.jpg

(στα ελληνικά)

(στα αγγλικά)

Κάντε Aίτηση εδώ:

Οι αιτήσεις είναι επί του παρόντος ΚΛΕΙΣΤΕΣ 

Οι αιτήσεις πρέπει να ολοκληρωθούν μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί:
(Χρησιμοποιήστε κεφαλαία / λατινικούς χαρακτήρες για να συμπληρώσετε τη φόρμα)

Anchor 1
Φόρμα Ηλεκτρονικής Αίτησης
bottom of page